Plán aktivít

 • Traja králi
 • Zimný športový deň - hry a zimné športy
 • Divadelné predstavenie
 • Beseda s kominárom
 • Čarovanie a tvorenie v snehu
 • Pesničku, ktorú mám rád - triedne kolá v speve
 • Galéria Pavol Muška, aktivity detí v ateliéry
 • Čarovanie v snehu, kreslenie a tvorenie
 • Deň zdravej výživy
 • Zdravé zúbky nebolia
 • Fašiangy v materskej škole - karneval
 • Fašiangová harmonika v ZUŠ
 • Pesničkový kolotoč
 • Divadelné predstavenie
 • Tvoríme z hliny - CVČ, remeslá
 • Vynášanie Moreny - Vítanie jari
 • Divadelné predstavenie - Medzinárodný deň bábkarstva 21. marca
 • Svetový deň vody 22. marca
 • Medzinárodný deň lesov
 • Svetový deň divadla 27.marca
 • Deň detskej knihy
 • Deň ľudovej rozprávky
 • Kniha naša kamarátka - besedy s pracovníčkami z knižnice
 • Recitácia poézie a prózy - básnik Dlhomír Poľský v MŠ
 • Stretnutie predškolákov s prvákmi - školy ZŠ Dolinský Potok, ZŠ Clementisova, ZŠ Nábrežná
 • Otváranie dopravného ihriska a jazdy na ňom
 • Deň Zeme 1.4 -22.4 - čistenie školskej záhrady, sadenie kvetov a kríkov so záhradníkom
 • Deň vtáctva - 1 apríl
 • Beseda s lesným pedagógom - kolobeh života v prírode
 • Medzinárodný deň detskej knihy 2. apríl
 • Najkrajšia báseň pre mamičku - recitácia
 • Veľká noc zvyky a tradície - tvorivé dielne s rodičmi
 • Výstava detských prác - symbol jari
 • Deň narcisov /Liga proti rakovine Únia žien Slovenska
 • Sokoliari - dravé vtáky žijúce v našich horách
 • Hasiči v MŠ - oboznamovanie sa s prácou hasičov
 • Policajti v MŠ - oboznamovanie sa s prácou policajtov
 • Medzinárodný deň tanca 29. apríl - tancuje celá MŠ na školskom dvore
 • Stavanie mája na školskom dvore
 • Svetový deň hygieny rúk - 5.máj
 • Divadelné predstavenie
 • Deň matiek - kultúrne vystúpenie
 • Športové futbalové dopoludnie s trénerom, predškoláci
 • Svetový deň pohybom ku zdraviu 10.máj - beží celá MŠ
 • Svetový deň atletiky 15. máj - atletický poldeň v MŠ
 • Medzinárodný deň mlieka 21. máj
 • Vesmírny poldeň v MŠ - beseda s pracovníčkami hvezdárne
 • Beseda so včelárom p.Antonom Maslákom - vývoj, život a produkt včiel
 • Deň otvorenia studničiek 29. máj
 • MDD - cesta rozprávkovým a športovým dvorom
 • Svetový deň životného prostredia 5. jún
 • Tenisový poldeň v tenisovej hale s trénermi
 • Deň otcov 16.-18. júna - športové popoludnie s otcami
 • Deň indiánov - multikultúrna výchova. Netradičné hry a športy - rozlúčka predškolákov s deťmi v MŠ
 • Spieva celá škôlka - OZ Cimbal z Očovej alebo gitarista Janko z Detvy
 • Deň kvetov 21. jún - obdarovať sa slovom, kresbou, lúčnym kvetom
 • Odovzdávanie cyklistických preukazov 5-6 ročným deťom
 • Týždeň detských radostí - karneval detí v maskách na školskom dvore s rodičmi
 • Koncoročný výlet do prírody - pohybom k zdraviu - poldenná vychádzka 2-4 ročné deti
 • Poldenná vychádzka ako sa orientovať v prírodnom prostredí
 • Slávnostná akadémia pre rodičov na MsÚ - slávnostné preberanie osvedčení z rúk primátora mesta.
 • Koncert spojený s náborom do krúžkovej činnosti
 • Otváranie jesennej sezóny Dopravného ihriska Radosť
 • Exkurzia Drobnochovatelia / vtáky, hydina,zajace/
 • Policajti v KNM - ukážka aktivity so psami stopovači
 • Športový poldeň na mestskom štadióne v hádzanej
 • Ochutnávka nátierok pre rodičov - celoškolské stretnutie sa rodičov ZRPŠ
 • Svetový deň vďačnosti 21. septembera - prosociálna výchova
 • Svetový deň mlieka 25. september
 • Turistická poldenná vychádzka - hľadanie pokladov
 • Výstavka : Ovocie a zelenina z našej záhrady
 • Tekvicové kráľovstvo v MŠ - tvorivé dielne
 • Talentino a hudobné nástroje - Divadlo Príbeh
 • Svetový deň umývania rúk - 15. október
 • Deň hudby a tanca - koncert
 • Prehliadka dopravných prostriedkov - dopravné ihrisko
 • Úcta k starším - program pre starých rodičov
 • Deň jabĺčka 21. október
 • Šarkaniáda - s vetrom o preteky
 • Športové dopoludnie Deň Materských škôl na Slovensku
 • Svetový deň duševného zdravia - 10. október
 • Maľovaný dvor - príprava na lampiónový sprievod
 • Týždeň zdravej výživy
 • Tancujeme, tancujeme nožičky nás bolia - Svetový deň hudby
 • Deň materských škôl na Slovensku 4.november
 • Lampiónový sprievod v okolí materskej školy s rodičmi a s hudbou - podvečer 4.11.
 • Jeseniarikove čarovanie - tvorivé dielne so starými rodičmi
 • Divadelné predstavenie
 • Svetový deň dobrosrdečnosti 13. november
 • Zahráme Vám divadlo - návšteva detí v Špeciálnej materskej škole na Lipovej ulici
 • Svetový deň pozdravov - 21. november
 • Deň počítačovej bezpečnosti - 30. november
 • Mikulášska besiedka - Mikuláš príď medzi nás 6. decembera
 • Vianočná výstavka detských prác, vianočné dekorácie
 • Zdravotná poldenná vychádzka do lesa - stretnutie sa s horárom, kŕmenie zvierat
 • Deň ľudských práv - 10. december
 • Vianočná besiedka pri stromčeku
 • Báseň o zime - triedne kolo v recitácii
 • Vianočný koncert v ZUŠ