O nás

Materská škola

Materská škola bola založená 1.1.1984. Pôvodne to bolo spoločné zariadenie materskej školy a jaslí s jedným oddelením DJ a 3. triedami materskej školy. Postupne sa materská škola rozširovala a od 01.09.2014 má materská škola 8.tried.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Pozostáva z 3 budov - 2 poschodové budovy slúžia deťom, tretia budova je hospodárska so školskou kuchyňou a kanceláriami. Spolu sú spojené presklennou pergolou .K materskej škole patrí trávnatý školský dvor, rozdelený do troch častí. Na prvej časti sa nachádzajú pieskoviská, drevené preliezačky,viacúčelové rebríkové zostavy, lavičky, šmýkačky, hojdačky, detský kolotoč, drevený farebný vláčik, drevené domčeky. Na druhej časti dvora je vybudované dopravné ihrisko, ktoré využívajú deti v rámci edukačných aktivít, počas pobytu vonku. Tretiu časť dvora tvorí kvetinová skalka a voľné trávnaté plochy, ktoré slúžia na organizovanie kolektívnych športov, školských koncertov.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kongnitívnej, senzomotorickej a sociálno - citovej úrovne ako základ pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

PROJEKTY

 • Garant projektu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 • Koordinátor projektu:
 • Cieľ: Šíriť podporu zdravia medzi deťmi,zdravotno - výchovnou osvetou prostredníctvom vnímavej bábky Adamko.
 • Garant projektu: KIA v Nadácii Pontis, Mesto - Kysucké Nové Mesto
 • Koordinátor projektu:
 • Cieľ: Rozvíjať požiadavky na komplexnú prvotnú prípravu detí z oblasti dopravnej výchovy - bezpečnej premávky cez osvojenie si primeraných základných vedomostí a praktických zručností . Pripraviť ich na rôzne vzniknuté situácie v reálnej cestnej premávke, vedieť jazdiť na bicykli a rešpektovať funkciu dopravných značiek.
 • Koordinátor projektu:
 • Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť detí v materskej škole v rámci reálnej cestnej premávky.
 • Garant projektu: Slovenská agentúra životného prostredia Bánska bystrica
 • Koordinátor projektu:
 • Cieľ: Chrániť životné prostredie, zberom a separovaním tetrapakových obalov a ich následná recyklácia firmou Company spol.s.r.o.
 • Garant projektu: spoločnosť ASEKOL SK s.r.o. pod záštitou MŽP SR
 • Koordinátor projektu: Bc. Monika Žilková
 • Cieľ: Prehĺbiť znalosti detí v oblasti triedenia a recyklácie odpadov, umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elekrozariadení.
 • Projekt: odporúčaný MŠVVaŠ/ POP
 • Koordinátor projektu:
 • Cieľ: Skvalitniť život detí a rodiny v duchu deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa. " Dôstojný, šťastný a radostný život si zaslúžia deti celého sveta. " Uspokojiť všetky biologické potreby dieťaťa.
 • Garant projektu: Ministerstvo zdravotníctva
 • Koordinátor projektu:
 • Cieľ:Preventívne pôsobiť voči negatívnym vplyvom spoločnosti. Zmysluplne tráviť voľný čas športovými aktivitami.
 • Cieľ 2: Zaraďovať športové aktivity rôzneho zamerania a využiť loptové kolektívne hry.
 • Garant projektu: materská škola v spolupráci s vedúcou ZŠS
 • Koordinátor projektu:
 • Cieľ: Rozvíjať u detí osvojovanie si prvkov zdravého životného štýlu, systematickou starostlivosťou o svoje zdravie, konzumáciou ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, otužovaním športovaním.
 • Garant projektu: dm - drogériamarket/Nicol Noseková
 • Koordinátor projektu: Emília Pražencová
 • Cieľ: Vštepiť deťom hravou formou základné vedomosti o zuboch, ako ich mať zdravé, naučiť sa ich zručnosti pravidelne a správne umývať.
 • Projekt: vychádza z POP MŠ SR
 • Koordinátor projektu:Vlasta Trúchla
 • Cieľ: Rozvíjať osobnosť dieťaťa na elementárnej úrovni, chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho okolí, chápať potrebu ochrany životného prostredia,získavať pozitívne postoje k ochrane životného prostredia.
 • Garant projektu: www.digiskola.sk
 • Koordinátor projektu: Anna Falátová
 • Cieľ:Vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.
 • Garant projektu: Pavol Kožík, konateľ Proxenta Private Equity s.r.o.
 • Koordinátor projektu: Martina Kuriaková
 • Cieľ: Naučiť deti hravou a zaujímavou formou, prečo si majú peniaze vážiť, šetriť a následne ich použiť.
 • Garant projektu: Nadácia KIA
 • Koordinátor projektu:PhDr. Elena Gavláková
 • Cieľ: Podporovať objaviteľský prístup v polytechnickom vzdelávaní sa cez hru prostredníctvom technickej hračky v materskej škole, rozvíjať pozitívny vzťah k manuálnym pracovným činnostiam.
 • Garant projektu: Národný program prevencie obezity
 • Koordinátor projektu: PhDr. Elena Gavláková,Darina Trnková
 • Cieľ: Informovať a usmerňovať deti materskej školy o zásadách správnej výživy, meniť postoje detí k vlastnému zdraviu, pestovať u detí nové stravovacie návyky.Zamerať sa na voľno časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu najmä zvýšenie fyzickej aktivity v materskej škole a vo voľnom čase v rodine.Upozorňovať deti na dôsledky, ktoré vznikajú pri sedavom spôsobe života pri nadmernom sledovaní televízie a počítača.
 • Program na podporu ovocia,zeleniny a mlieka v školských zariadeniach
 • Naša materská škola sa každý rok zapojuje do projektu na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školských zariadeniach prostredníctvom školskej jedálne.
 • Cieľ projektu: zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského veku, zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí,podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o vyživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny
 • Školské ovocie je distribuované firmou Bukov - OZ, Horelica-Čadca.Projekt školské ovocie, zelenina pozostáva z ovocia, zeleniny , 100% ovocnej šťavy 1 x za 2 týždenne. Ovocie, zelenina je podávané v čase desiaty a nápoj v čase obeda,olovrantu.
 • Školské mlieko je distribuované firmou TAMI, Kežmarok. V rámci projektu je možné podávať mlieko, jogurty, tvarohové dezerty, syry, tvaroh.Deťom je podávané v rámci jedálneho lístka.
 • MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ - KRÚŽKY

  Záujmové krúžky v materskej škole sú realizované v popoludňajších hodinách od 14.30 hod. do 16.30 hod.

   

 • Čo sa deti naučia ?
 • Základy slovnej zásoby z bežného života a prostredia detí, krátke básničky a pesničky k témam, jednoduché vety a frázy, podrobnejšie v Časovo - tématických plánoch.
 • Kedy ?
 • 2 lekcie za týždeň
 • S kým ?
 • Mgr. Markéta Belanová , č.t. 0903 896 865
 • Čo sa deti naučia ?
 • Učí vnímať rytmus hudby, učí zjednodušené kroky latinsko-amerických tancov, podporuje pohybové schopnosti, kreativitu, vytrvalosť, dáva možnosť získať nových kamarátov, uvoľniť sa,už od útleho detsva podporuje pozitívne vnímanie hudby, tanca a kladne pôsobí na rozvoj pohybových zručností dieťaťa
 • Kedy ?
 • 1 x týždenne
 • S kým ?
 • Mgr. Markéta Belanová, č.t.0903 896 865

  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

  Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Správna Výživa a spôsob stravovania je dôležitým predpokladom zdravého vývoja dieťaťa a stravovacie návyky formujeme od útleho detstva.

  Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom, počas pobytu v materskej škole ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy.Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku zeleniny v surovom stave v podobe šalátov.

  Cieľom našej školskej jedálne je zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživu a vyváženú stravu.Využívajú sa zdravšie spôsoby prípravy ako je varenie, dusenie, pečenie. Jedálny lístok je zostavený na základe zásad pre zostavenie jedálnych lístkov v školskom stravovaní.

  Školské jedálne sú pod dohľadom a kontrolou zriaďovateľa školského stravovania a regionálneho zástupcu úradu verejného zdravotníctva.

  MŠVVaŠ SR podľa § 140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vydalo Materiálno-spotrebné normy a receptúry a metodiku ich používania. MSN majú záväzný charakter s prístupnou toleranciou použitia.Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality.

  Vo výžive platí jedna rozumná veta :" Nie je nezdravá potravina, ale nezdravé sú ich množstvá "

  Zápisný lístok na stravovanie

  Pri nástupe do MŠ je nevyhnutné vypísať zápisný lístok na stravovanie. Zákonný zástupca záväzne a pravdivo vypíše údaje o stravníkovi, prihláška platí po celé obdobie pobytu dieťaťa v MŠ. Pri zmene údajov je nevyhnutné tieto okamžite nahlásiť vedúcej ZŠS. Zápisný lístok dostanete pri nástupe dieťaťa do MŠ, alebo u vedúcej ZŠS.

  Zákonný zástupca dieťaťa , ktoré sa nemôže stravovať v MŠ musí predložiť potvrdenie od odborného lekára ,na základe tohto mu bude vydané rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do ZŠS.

  Na základe zmeny zákona č.544/2010 Z.z. o financovaní stravy pre predškolákov podľa §4 ods.3 zmena znie:

  Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla ( ďalej len strava) v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje a) posledný ročník materskej školy b) materskú školu,a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Výška dotácie je 1,30 eur. Stravné na jeden deň podľa VZN č.5/2019 vydané Mestom Kysuckým Novým Mestom s účinnosťou od 01.09.2019 je 1,45 + 0,10 réžia. Zákonný zástupca uhrádza rozdiel vo výške 0,35 eur

  Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

  Dieťa sa prihlasuje a odhlasuje na základe dochádzky v triedach.

  Platby za stravu od 01.03.2022

  Denná platba za stravu pre dieťa : desiata - 0,36 eur, obed - 0,85 eur /+ 0,10 réžia /, olovrant - 0,24 eur , celodenný poplatok - 1,55 eur

  Denná platba za stravu pre dieťa v hmotnej núdzi : 0,25 eur

  Denná platba za stravu pre predškolákov : 0,25 eur

  Denná platba za stravu pre zamestnancov : 1,25 eur

  soc.fond : 0,50 eur

  Denná platba za stravu pre cudzích stravníkov : 3,91 eur

  Spôsob úhrady stravy :

  • trvalým príkazom, zákonný zástupca dieťaťa zadá trvalú platbu na úhradu stravy v sume 31,- eur do 25. dňa mesiaca, mesiac vopred
  • internet banking, zákonný zástupca dieťaťa zadáva platbu podľa dní v mesiaci do 25. dňa mesiaca, mesiac vopred
  • poštovou poukážkou, zákonný zástupca dieťaťa platí stravu podľa dní v mesiaci do 25. dňa mesiaca, mesiac vopred

  Platby za stravu je nutné uhradiť do 25. dňa mesiaca , mesiac vopred / v auguste za september, v septembri za október..../

  Pri platbe je nutné zadať VARIABILNÝ SYMBOL, variabilný symbol dostanete pri nástupe do MŠ alebo u vedúcej ZŠS

  Číslo účtu : SK 55 0200 0000 0016 3232 1456

  Jedálny lístok je možné si pozrieť na www.e-skoly.sk

  Vedúca ZŠS : Ing. Katarína Francová , č.t. 0903 780 535, email: sjms9majaknm@centrum.sk

  RADA ŠKOLY

  Mesto Kysucké Nové Mesto potvrdzuje zriadenie Rady školy č. 862/2016,ev.č. 7700/201 pri Materskej škole,Ulica 9.mája 1292/11,Kysucké Nové Mesto dňom 20.06.2016. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. štyri roky a končí dňa 19.06.2020. Zaevidované dňa 07.07.2016 č. 76/2016.

  Rada školy sa skladá z pedagogických a nepedagogických zamestnancov volených tajným hlasovaním na pracovnej porade. Rada školy zasadá priemerne 3- krát do roka, je zvolávaná predsedom rady školy.

  Jej činnosť je zameraná na oblasť legislatívy, riešenia finančných a materiálnych záležitostí školy, zvyšovanie výchovno - vzdelávacej činnosti materskej školy. na radu školy je pozývaná aj riaditeľka školy, ktorá informuje o strategických cieľoch a plánoch rozvoja školy.

  Členovia rady školy:

  predseda: Bc. Zuzana Mackovčáková / pedag. zamestn. MŠ

  podpredseda: Vlasta Trúchla / pedag. zamestn. MŠ

  člen: Irena Škvrndová / zamestnanci MŠ

  člen: Mgr. Eva Kubišková / rodič MŠ

  člen: Martina Kubaščíková / rodič MŠ

  člen: Veronika Maruniaková / rodič MŠ

  člen: Iveta Charbuliaková / rodič MŠ

  člen: Ivan Poláček / poslanec MZ- KNM

  člen: Mgr. Matej Fabšík / poslanec MZ- KNM

  člen: Jaroslav Šidlo / poslanec MZ- KNM

  člen: Ing. Vladimír Svrček / poslanec MZ- KNM

  OBČIANSKE ZDRUŽENIE LIENKA

  Občianske združenie Lienka pri Materskej škole, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto bolo založené 28.11.2016.

  Činnosť Občianskeho združenia Lienka je zameraná na aktivitu oslovovať sponzorov,právnické a fyzické osoby, z dôvodu poskytnutia 2 % z daní z príjmov. Hospodárom OZ Lienka je od 1. marca 2017 Gabriela Vlčková,učiteľka.

  Informácia o využití finančných prostriedkov vyzbieraných za dané obdobie je v koncoročnej správe materskej školy.