Prijímame nové deti

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z., o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. na základe :

Písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ zákonného zástupcu dieťaťa

potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma :

 • spravidla dieťa od troch rokov do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami,
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky / predovšetkým kapacitné /

 

Prednostne sa prijíma :

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je k dispozícii v materskej škole a na www.sedembodkovalienka.sk

v žiadosti prosíme o vypísanie 1. a 2. strany

MIESTO PODÁVANIA ŽIADOSTI : Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto

TERMÍN : 

 

DOKLADY na predloženie :

 • Fotokópia rodného listu dieťaťa
 • Kartička poistenca
 • Občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

 

TERMÍN ROZHODNUTIA :